Card Lores:Black-Winged Dragon

From Yugipedia
Jump to: navigation, search
The Czech lore given is not official.

Czech - Černokřídlý Drak
Tuner + 1 nebo více ne-Tunerových Monster
Kdykoli bys měl příjmout poškození kvůli efektu karty, umísti 1 Počítadlo černého pera na tuto kartu. Tato karta ztrácí 700 ATK za každé Počítadlo černého pera na této kartě. Jednou za kolo, můžeš odstranit všechny Počítadla černého pera na této kartě, aby 1 protivníkovo monstrum ztratilo 700 ATK za každé Počítadlo černého pera, a způsobit oponentovi zranění rovno ATK, které dané monstrum ztratilo.

Italiano - Drago Ali Nere
1 Tuner + 1 o più mostri non-Tuner
Ogni volta che stai per subire danno dall'effetto di una carta, metti invece 1 Segnalino Piuma Nera su questa carta. Questa carta perde 700 ATK per ogni Segnalino Piuma Nera su di essa. Una volta per turno, puoi rimuovere tutti i Segnalini Piuma Nera da questa carta per far perdere ad un mostro controllato dal tuo avversario 700 ATK per ogni Segnalino Piuma Nera, e infliggere danno al tuo avversario pari alla metà dell'ATK perso a causa di questo effetto.

  • Note that the Italian lore has an error: "infliggere danno al tuo avversario pari alla metà dell'ATK perso a causa di questo effetto." translates in "inflict damage to your opponent equal to half ATK lost by that monster because of this effect. ".