Revision history of "Card Lores:Dark Eradicator Warlock"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:26, 22 June 2008BritishCynic (talk | contribs). . (307 bytes) (+307). . (New page: {{Navigation}} Czech Lore: Tato karta nemůže být normálně vyvolaná nebo vyložena. Tato karta může být pouze speciálně vyvolána obětováním monstra se jménem “Temný kou...)